FEEL IT - CREATE IT - FILM IT

21 styczeń 2019

REGULAMIN KONKURSU "FILM IT" ! 

 

 

I. ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest Szczygielski Creative Studio.

II. ZASADY

1. Konkurs polega na stworzeniu maksymalnie 90 sekundowego filmu o dowolnej tematyce oraz dostarczeniu go do Organizatora.Sposoby dostarczenia opisane są w pkt.3. 

2. Konkurs trwa od 01.02 do 28.02.2019r. Zakończenie przyjmowania prac, następuje 28.02.2019r. o godz.24.00,  a rozstrzygnięcie konkursu, nastąpi w dniu 08.03.2019r. o godz. 20:00 za pośrednictwem portalu facebook oraz na stronie poniżej tego regulaminu. 

3. Filmy można dostarczać poprzez: chmurę ( w dowolnym serwisie oraz przesłanie linka na adres e-mail ), serwis YouTube, płyta DVD, pendrive ( dwa ostatnie osobiście lub pocztą na adres: HSR Katarzyna Szczygielska , ul. Turystyczna 11/16, 25-557 Kielce ). Do zgłoszenia należy dołączyć dane kontaktowe, wraz z krótką informacją zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych na cele konkursowe.

5. Film może mieć dowolną rozdzielczość (min. 720p), dowolny kodek, proporcje i format, oraz kolorystykę. Film powinien być wykonany w technologii cyfrowej z zastosowaniem dowolnych, dostępnych na rynku mozliwości ( kamera cyfrowa, DSLR, tablet, telefon oraz inne ) . Zgodnie z regułą zawartą na plakacie, celem konkursu jest przede wszystkim kreatywność. NIe zwracajcie uwagi na sprzęt, którym to zrobicie. Nie patrzcie na to że dźwięk w Waszym telefonie jest ... jaki jest. Po prostu zróbcie to co czujecie, to co chcecie przekazać. Macie tylko i aż 90 sek. 

6. W filmie może zostać użyty dowolny podkład dźwiękowy, dopuszczalne jest użycie lektora.

III. WYNIKI I NAGRODY

Ogłoszenie wyników nastąpi poprzez firmowy fanpage na portalu facebook @SzczygielskiPhotography oraz pod poniższym tekstem dnia 8 marca o godz 20:00. Osoby nagrodzone zostaną poinformowane drogą telefoniczną najpóźniej dnia następnego. Przekazanie nagród nastąpi bezpośrednio przez organizatora w miejscu o którym Organizator poinformuje drogą telefoniczną. 

I miejsce - kontrakt na współpracę przez okres min 2 lat   ( szczegóły do wglądu w siedzibie organizatora ) oraz voucher na udział w warsztatach filmowych  "Chcę robić lepsze filmy"  prowadzonym przez zespół Szczygielski Creative Studio.
II i III miejsce -  Voucher na warsztaty filmowe prowadzone przez zespół Szczygielski Creative Studio ( szczegóły zostaną przekazane bezpośrednio osobom, które zajęły adekwatnie II i III miejsce )

Termin warsztatów zostanie ustalony wspólnie ze zwyciązcami konkursu.  

Organizator zastrzega sobie możliwość nie podpisania umowy z osobą wygrywającą konkurs. Przed podpisaniem umowy obie strony mają prawo do negocjowania warunków. W przypadku braku porozumienia nagroda w postaci kontraktu może "przejść" zarówno na II jak i III miejsce. 

Osoby wygrywające mają prawo odmówić przyjęcia nagrody. W pierwszej kolejności przechodzi ona na kolejną osobę lub przepada. Nie ma możliwości przekazania nagrody osobom trzecim. 

IV. DANE OSOBOWE

Obligatoryjnie zgłoszenie powinno zawierać klauzulę o ochronie danych osobowych o treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest HSR Katarzyna Szczygielska i marka Szczygielski Creative Studio ( z siedzibą 25-557 Kielce, ul. Turystyczna 11/16). Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane."

a). Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy konkursu jest HSR Katarzyna Szczygielska i marka Szczygielski Creative Studio z siedzibą w Kielcach, przy ul. Turystyczna 11/16. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: DZ.U. z 2016r, poz. 922).

b).Dane osobowe uczestników i zwycięzców będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzania konkursu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców, jeżeli występują obowiązki podatkowe) a także w celach marketingowych.

c). Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. Uczestnikom konkursu , którzy podają dane osobowe przysługuje prawo do:

- dostępu do treści swoich danych osobowych,

- poprawienia swoich danych osobowych

- usunięcia swoich danych osobowych

- sprostowania danych,

- usunięcia danych,

- ograniczenia przetwarzania danych,

- przenoszenia danych,

- wniesienia sprzeciwu,

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

d). Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:

- imię i nazwisko

- adres e-mail

- numer telefonu

e).Organizator dodatkowo może zbierać od zwycięzców następujące dane:

- adres do korespondencji

- identyfikator NIP lub PESEL

- data urodzenia

- nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego

- numer konta

f). Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania ( także w mediach ) o wynikach konkursu.

g). Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.

h). Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.

i). Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. j). Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:

1. przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,

2. utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,

3. nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych

V. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnik zgłaszając film do Konkursu oświadcza, że:

a) ma pełne prawo do rozporządzania filmem zgłoszonym do Konkursu, które nie jest ograniczone na rzecz osób trzecich;

b) osoby utrwalone w filmie, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku, w tym także na umieszczenie ich wizerunku w Internecie.

c) Uczestnik ponosi całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora, a powstałych w związku z filmem zgłoszonym do Konkursu i zawartych w nim treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich, w tym także za wykorzystanie bez zgody opiekuna prawnego wizerunku osoby niepełnoletniej.

V. INFORMACJE I KONTAKT

Podstawową formą kontaktu w sprawie konkursu oraz wysyłania zgłoszeń jest e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Możliwy jest również kontakt telefoniczny:

Łukasz Szczygielski: tel. 600 009 350.

Zgłoszenia można także wysyłać na adres siedziby Organizatora:

Szczygielski Creative Studio 

25-557 Kielce

ul. Turystyczna 11/16

VI. Postanowienia końcowe.

W kwestiach nieokreślonych w niniejszym Regulaminie stosuje się regulacje prawne Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie spory i roszczenia związane z niniejszym Konkursem rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Organizatora.


Konkurs FEEL IT - CREATE IT - FILM IT
ROZSTRZYGNIĘTY !!! znamy już oficjalne wyniki.
Miejsce 1 - Wojciech Skarżyński
Miejsce 2 - Oliwia Błaszczak
Miejsce 3 - Marcin Ryśkiewicz
I UWAGA !!!!
Postanowiliśmy przyznać również "dziką kartę" !
Otrzymuje ją Marian Wąchała.
Wszystkim nagrodzonym gratulujemy. Oczywiście zakładamy, że z niecierpliwością wyczekiwaliście tych wyników i jesteście teraz z nami. Jeśli jednak świętujecie wspólnie ze swoją drugą połówką dzisiejsze święto, to bawcie się dobrze a my skontaktujemy się z Wami jutro i przekażemy wszystkie szczegóły !
Jeszcze raz gratulujemy całej czwórce.Łukasz

Odpowiedzialny za część organizacyjną i artystyczną organizacji. 7 lat pracy zawodowej. Wielkie doświadczenie i specyficzna osobowość.

1940 komentarzy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.